Nytt prosjekt: Finansiell klimarisiko

Finansmarkedsfondet har bevilget 549 000 kroner til allmennopplysningsprosjektet «Klima som finansiell risiko» i regi av Norsk Klimastiftelse.

Finansmarkedsfondet har bevilget 549 000 kroner til allmennopplysningsprosjektet «Klima som finansiell risiko» i regi av Norsk Klimastiftelse. 

Prosjektet innebærer blant annet at stiftelsen skal utarbeide en rapport inklusive en omfattende ekspertundersøkelse, publisere og spre en rekke artikler knyttet til temaet og arrangere Klimafrokoster om emnet i Stavanger, Trondheim, Bergen og Oslo. Utredningen vil foregå høsten 2016 og den utadrettede virksomheten primært i vårsemesteret 2017.

 «Klima som finansiell risiko» og også «klimaendringer og finansiell stabilitet» var tema for en tale Storbritannias sentralbanksjef Mark Carney holdt for forsikringsselskapet Lloyd’s i september 2015. I talen «Breaking the Tragedy of the Horizon – climate change and financial stability» trakk sentralbanksjefen opp tre konkrete problemstillinger knyttet til finans og klima. Carneys vurderinger må tillegges ekstra vekt fordi han også er «Chairman of the Financial Stability Board», en internasjonal institusjon som arbeider for internasjonal finansiell stabilitet, og som har sentralbanker, finansdepartementer og organisasjoner som IMF, Verdensbanken og OECD som medlemmer.

Alle Carneys tre problemstillinger er relevante her til lands fordi 1) Norge er en betydelig oljeprodusent med mye olje og gass som ennå ikke er utvunnet. 2) Staten eier 67 prosent av oljeselskapet Statoil. 3) Flere hundre milliarder av Statens Pensjonsfond Utland er investert innen fossil energi.

Mark Carneys tale er bakgrunnen for at Norsk Klimastiftelse så behovet for å belyse og tilgjengeliggjøre temaet «Klima som finansiell risiko» for et norsk, interessert publikum med sikte på få flere til å delta i en informert diskusjon. Vi er derfor svært glade for at Finansmarkedsfondet nå har gjort det mulig for oss å gå i gang med et slikt arbeid.

FINANSIELL KLIMARISIKO Den britiske sentralbanksjefen Mark Carney har fått mye oppmerksomhet for talen han høsten 2015 holdt om klima som finansiell risiko.
FINANSIELL KLIMARISIKO PÅ AGENDAEN: Den britiske sentralbanksjefen Mark Carney har fått mye oppmerksomhet for talen han holdt høsten 2015 om klima som finansiell risiko. Se talen her.

Vi vil i all hovedsak avgrense temaet til tre problemstillinger:

Økonomisk risiko knyttet til overgangen til lavutslippssamfunnet.

-Hva kan problemstillingen rundt «oppblåste verdier» og finansiell karbonboble» bety for staten Norge som hovedaksjonær (67%) i oljeselskapet Statoil og som investor i olje- og gassprosjekter verden over gjennom Statens Pensjonsfond Utland?

-Hva er det etiske aspektet med å investere store deler av innbyggernes fremtidige pensjonsfinanser i næringer som kommer i konflikt med klimamålsettingene og som kan vise seg å medføre en betydelig økonomisk risiko hvis klimapolitikken lykkes (ved at store deler av olje- og gassreservene må bli liggende i bakken hvis vi skal begrense den globale oppvarmingen til 1,5 – 2 grader.)

Økonomisk erstatning for skade.

-Hvilken finansiell risiko kan det medføre for oljenasjonen Norge dersom land som blir påført store tap og skader på grunn av klimaendringer går til sak mot land eller selskaper som har hatt store inntekter gjennom utvinning av fossil energi?

-Kan og bør Norge minske den finansielle risikoen knyttet til spørsmålet om erstatningsansvar grunnet klimaendringer? I så fall, hvordan?

-Norge er eksempel på at land som har tjent store beløp på å utvinne fossil energi og som er i en gunstig finansiell og politisk posisjon, kan dette tale for at det er relevant å saksøke oss før flere av de andre oljenasjonene?

Kostnader knyttet til fysisk skade som følge av klimaendringer.

-Hvilken finansiell risiko kan klimaendringene utgjøre for norske forsikringsselskaper og kunder?

-Hva kan og bør gjøres for å redusere den økonomiske risikoen knyttet til klimaendringer (mer ekstremvær)?

Vi er glade for at Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, Jeanett Bergan, leder ansvarlige investeringer, KLP, Kjetil Lund, direktør for myndighetskontakt og klimapolitikk i Statkraft og Nils A. Røkke, direktør for bærekraft, SINTEF, har takket ja til å være referansegruppe for prosjektet.

I tillegg til bevilgningen fra Finansmarkedsfondet vil ansatte i Norsk Klimastiftelse legge ned betydelig egeninnsats. Vi tar svært gjerne imot innspill om fagpersoner og andre kapasiteter på området – i inn- og utland – som kan være relevante bidragsytere eller samtalepartnere i forbindelse med prosjektet. Ta gjerne kontakt med prosjektleder Anne Jortveit på annejortveit@klimastiftelsen.no.