Veien mot fossilfri transport

Fossilfri transport
Last ned (PDF)

Klimautslippene fra transportsektoren må kraftig ned. En fossilfri transportsektor er målet. Hvordan Vestlandet kan komme dit, belyses i en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse, BKK og Sparebanken Vest.

LAST NED RAPPORT (PDF)

Rapporten er utarbeidet gjennom våren 2016 og bygger på innspill fra en rekke aktører som har deltatt i workshops i Bergen. Det er Vestlandet som er rapportens hovedfokus, men nasjonale forhold berøres selvsagt også.

Når klimautslippene fra transportsektoren skal kuttes, må nullutslippsteknologi innføres samtidig som trafikkvolumene må ned.

Rapporten beskriver hvordan målet om en fossilfri transportsektor i 2030 kan nås. Det er et stort og komplekst puslespill som må legges. Trafikkvolumene må ned og nullutslippsteknologi innføres.

  • Den nasjonale politikken må legge til rette for at kjøp og bruk av nullutslippskjøretøyer og fartøyer alltid er mer gunstig enn de fossile alternativene.
  • Den regionale og lokale politikken har stor innflytelse – både som tilrettelegger og rollemodell.
  • Både næringslivet og husholdningene må oppleve at retningen er klar og at rammebetingelsene er forutsigbare.

Slik kan både næringsliv og husholdninger endre atferd – slik at utslippene går ned. Endringene må oppleves som fremskritt. Digitalisering og delingsøkonomi gjør at eksisterende kapital og infrastruktur utnyttes bedre. Gevinstene er knyttet både til lavere klimautslipp, mindre lokal forurensning, bedre bymiljø og bedre helse. Det oppstår også verdiskapingsmuligheter i en slik stor overgang.

Initiativet til rapporten ble tatt under en idedugnad senhøstes 2016 der spørsmålet var hvordan Bergen og Hordaland kan bli en motor for å få til grønn omstilling og ny vekst. Transport ble pekt ut som en viktig

Last ned veikart, eksempler på tiltak og forslag til prosjekter:

Veikart fossilfri transport
Veikart: Last ned veikart for fossilfri transport på Vestlandet 2030 (PDF)

 

Tiltak: Last ned eksempler på tiltak for utslippsfri transport (PDF)
Tiltak: Last ned eksempler på tiltak for utslippsfri transport (PDF)
Verdiskaping: Last ned forslag til verdiskapingsprosjekter (PDF)
Verdiskaping: Last ned forslag til verdiskapingsprosjekter (PDF)