Fra flyreiser til oljeproduksjon – se opptak fra #Klimakvarteret

Se UiB-forsker Thea Gregersens presentasjon om norske klimaholdninger over tid.

Publisert: 15. oktober 2021

Fredag 15. oktober inviterte Norsk klimastiftelse til årets tolvte digitale #Klimakvarter. I det 15 minutter lange foredraget ga UiB-forsker Thea Gregersen en innføring i norske klimaholdninger over tid. Last ned presentasjonen her.

Spørsmål og svar

Hvordan er funnene til Norsk medborgerpanel til sammenligning fra andre undersøkelser om folks holdninger til klimaendringer og klimapolitikk?

Resultatene er relativt tilsvarende andre undersøkelser som stiller spørsmål til et representativt utvalg av nordmenn, se for eksempel Cicero sin rapport “Folk og Klima” fra 2019 eller rapporten European Perceptions of Climate Change (EPCC) topline findings fra 2017.
Ulike undersøkelser stiller noen ganger lignende spørsmål, men med visse forskjeller i formulering eller svaralternativer som kan gjøre det vanskelig å sammenligne direkte. 

Hvorfor er unge mer bekymret for klimaet enn de som er eldre?

Det er nok mange årsaker til dette. Men jeg kan trekke frem at flere unge tror at klimaendringene i stor grad er menneskeskapt og vil ha negative konsekvenser både generelt sett og for dem personlig. De unge skal jo leve lenger, og noe som kan være grunn nok til å bekymre seg mer for klimakonsekvenser i fremtiden. De mellom 18 – 30 har også hatt en annen utdanning og andre forbilder (e.g Thunberg) enn andre generasjoner, og unge mennesker er generelt mindre ‘konservative’ og mer endringsvillige enn de som er eldre.  

Er holdninger til klimaendringer og klimatiltak et spørsmål om identitet? 

Ja, vi vet at klimaholdninger ikke kun kan forklares med faktorer som hvor mye kunnskap, informasjon eller utdanning noen har, men at det også påvirkes av folks identitet og verdier. For eksempel er politisk orientering en av faktorene som i størst grad henger sammen med klimaholdninger – spesielt i USA. Generelt er liberale, venstrevendte eller de med “global” identitet og mindre tro på det “frie marked” mindre skeptiske til klimaendringenes menneskelige årsaker og negative konsekvenser og mer bekymret.
Se mer om dette her:

Vet man mer om hvem de som ikke tror på klimaendringer, eller som ikke tror endringene er menneskskapte er?

Det bør understrekes at de fleste i Norge altså tror at klimaendringene skjer og at de er forårsaket av mennesker. Men det kan nevnes at generelt sett er menn mer skeptiske enn kvinner, de eldre mer skeptiske enn de yngre, de med mindre utdanning mer skeptiske enn de med mer utdanning og de som plasserer seg lenger til høyre på en politisk høyre/venstre akse mer skeptiske enn de som plasserer seg lenger til venstre. Videre er de som i mindre grad er klar over den vitenskapelige konsensusen (97 – 100% enighet) mer skeptiske.   

Hva har de siste årene som forsker på overrasket deg mest når det gjelder folks holdninger til klimaspørsmål? 

Jeg ble ganske overrasket når jeg la merke til hvor stabile klimaholdningene er i den generelle befolkningen, og hvor lite de blir påvirket av eksterne hendelser som IPCC-rapporter, ekstremvær eller pandemi.