Grønn skipsfart på agendaen i 2019

Kirsten Øystese er ansatt som prosjektleder Grønn skipsfart i Norsk klimastiftelse.

Kirsten Øystese

– Norge er verdensledende på å utvikle og ta i bruk nullutslippsløsninger i maritim sektor. Dette er et konkurransefortrinn som gjør at å øke innsatsen innen grønn skipsfart ikke bare er nødvendig i et klimaperspektiv. Det er også ekstra interessant for Norge i et verdiskapingsperspektiv, sier Kirsten Å. Øystese.

I 2019 har Øystese permisjon fra jobben som kommunikasjonssjef i BKK for å jobbe som prosjektleder Grønn skipsfart i Norsk Klimastiftelse.

Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie som jobber for å øke kunnskapen om klimaendringer og klimaløsningene.

– Med prosjektet Grønn skipsfart ønsker vi å være en koblingsboks for næringsliv, politikere og akademia som jobber for samme mål som oss. Vi vil prioritere økt kunnskap og kunnskapsdeling om hvilke lav- og nullutslippsteknologier som kan gjøre skipsfarten grønnere og hvor langt teknologiutviklingen er kommet, og så vil vi arbeidet for å synliggjøre hvilke rammevilkår som trengs for å øke bruken av utslippsfri teknologi, sier Øystese.

Norge er langt fremme i arbeidet med å elektrifisere maritim sektor. For fire år siden ble verdens første helelektriske bilferje satt i drift. I dag krysser «Ampere» Sognefjorden 34 ganger i døgnet. Innen få år vil vi ha 70 elektriske ferger i Norge.

I 2018 vedtok Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) en visjon om at utslipp av klimagasser fra sjøfart skal halveres innen 2050 sammenlignet med 2008.

Internasjonal skipsfart står i dag for mellom 2 og 3 prosent av de globale utslippene.

Når vi vet at uten tiltak vil utslippene øke med mellom 50 og 250 prosent, samtidig som den utslippsfrie teknologien i beste fall er umoden, og egentlig ikke-eksisterende for de største skipene som går i internasjonal trafikk, er det viktig å øke innsatsen.