Grønn skipsfart på agendaen i 2019

Kirsten Øystese er ansatt som prosjektleder Grønn skipsfart i Norsk klimastiftelse.

Kirsten Øystese

– Norge er verdensledende på å utvikle og ta i bruk nullutslippsløsninger i maritim sektor. Dette er et konkurransefortrinn som gjør at å øke innsatsen innen grønn skipsfart ikke bare er nødvendig i et klimaperspektiv. Det er også ekstra interessant for Norge i et verdiskapingsperspektiv, sier Kirsten Å. Øystese.

I 2019 har Øystese permisjon fra jobben som kommunikasjonssjef i BKK for å jobbe som prosjektleder Grønn skipsfart i Norsk Klimastiftelse.

Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie som jobber for å øke kunnskapen om klimaendringer og klimaløsningene.

– Med prosjektet Grønn skipsfart ønsker vi å være en koblingsboks for næringsliv, politikere og akademia som jobber for samme mål som oss. Vi vil prioritere økt kunnskap og kunnskapsdeling om hvilke lav‐ og nullutslippsteknologier som kan gjøre skipsfarten grønnere og hvor langt teknologiutviklingen er kommet, og så vil vi arbeidet for å synliggjøre hvilke rammevilkår som trengs for å øke bruken av utslippsfri teknologi, sier Øystese.

Norge er langt fremme i arbeidet med å elektrifisere maritim sektor. For fire år siden ble verdens første helelektriske bilferje satt i drift. I dag krysser «Ampere» Sognefjorden 34 ganger i døgnet. Innen få år vil vi ha 70 elektriske ferger i Norge.

I 2018 vedtok Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) en visjon om at utslipp av klimagasser fra sjøfart skal halveres innen 2050 sammenlignet med 2008.

Internasjonal skipsfart står i dag for mellom 2 og 3 prosent av de globale utslippene.

Når vi vet at uten tiltak vil utslippene øke med mellom 50 og 250 prosent, samtidig som den utslippsfrie teknologien i beste fall er umoden, og egentlig ikke‐eksisterende for de største skipene som går i internasjonal trafikk, er det viktig å øke innsatsen.