Høringssvar om klimarisiko-utvalgets rapport

Klimastiftelsen foreslår i sitt høringssvar fem konkrete forslag som skal gi mer og bedre informasjon til norske beslutningstakere.

Norsk klimastiftelse har gjennom flere år engasjert seg i arbeid knyttet til klimarisiko. Gjennom utgivelse av rapporter og artikler, gjennomføring av frokostmøter og seminarer, har Klimastiftelsen – alene og sammen med samarbeidspartnere – bidratt til å sette klimarisiko på dagsordenen i Norge.

Målet for dette arbeidet har vært det samme som for Klimarisikoutvalget: Med mer og bedre informasjon kan man hjelpe frem bedre beslutninger og bedre beslutningsprosesser. Dette er også ledetråden for våre innspill i denne høringsuttalelsen.

Last ned høringsuttalelsen (PDF)

Forslagene fra Klimastiftelsen er:

 1. Etablere «Norsk senter for klimarisiko» – som skal utvikle scenarioer for stresstesting
  Klimastiftelsen foreslår at det i statlig regi opprettes et «Norsk senter for klimarisiko» – et uavhengig analysemiljø, utenfor departementene, som har som oppgave å «etablere, vedlikeholde og offentliggjøre» slike pris-scenarioer og levere oppdaterte og relevante analyser om energimarkedene.
 2. Det offentlige må ta i bruk scenarioene
  Skal det ha noen hensikt å utvikle scenarioer for CO2-priser og olje- og gasspriser, så må de brukes av politiske myndigheter som de «offisielle tallene» man legger til grunn. Det betyr at disse prisene må brukes i utarbeidelsen av budsjetter og stortingsmeldinger, i samfunnsøkonomiske analyser og i andre beslutningsgrunnlag og utredninger.
 3. Årlig klimarisiko-redegjørelse fra statsministeren med debatt i Stortinget
  For å sikre den nødvendige politiske oppmerksomheten, parallelt med at kunnskap utvikles over tid, mener Klimastiftelsen det ville vært fornuftig med en årlig redegjørelse, med påfølgende debatt, om klimarisiko i Stortinget. Nettopp på grunn av feltets sektorovergripende karakter, og behovet for tydelig lederskap, mener Klimastiftelsen at det er statsministeren som bør holde en slik årlig redegjørelse.
 4. En ny oljeutredning
  Det er viktig at samfunnet erkjenner at oljesektoren er en solnedgangsindustri og at norsk økonomi står overfor en betydelig omstillingsrisiko. En egen utredning kan bidra til dette. Norsk styringstradisjon med brede prosesser bidrar til legitimering og lavt konfliktnivå. Dette er viktig også når oljealderen skal avrundes.
 5. Et forskningssenter om ansvarsrisiko
  Som en stor olje- og gasseksportør – og innehaver av et stort oljefond – sier det seg selv at Norge kan bli utsatt for søksmål fra land, personer eller virksomheter som oppfatter seg som skadelidende på grunn av klimaendringer. Dette er en trussel som Norge og norske myndigheter vil måtte leve med i tiårene vi har foran oss. Den norske staten vil være tjent med at dette feltet belyses gjennom forskning og utredninger, men kan vanskelig utføre slikt arbeid selv – all den stund staten fort kan havne som den saksøkte part. Vi mener det kan være hensiktsmessig å opprette et forskningssenter som skal drive forskning om ansvarsrisiko i forbindelse med klimaendringer. Kunnskapsbehovet på dette feltet er stort.

Mer utfyllende informasjon om forslagene kan man lese i høringsuttalelsen.