Klimaomstillingsutvalget anbefaler strammere oljepolitikk

– Begrens utdeling av nye letelisenser, krev klimastresstest basert på ambisjonene i Parisavtalen i alle planer for utbygging og drift (PUD), og gjør minst ett eller flere av fradragene i særskatten mindre gunstige. Det er hovedanbefalingene fra Klimaomstillingsutvalget.

Foto: Øverst fra venstre: Harald Pettersen/Equinor, Erik Johansen/NTB, Øyvind Gravås/Woldcam/Equinor, Nederst fra venstre: Espen Bratlie/Samfoto/NTB, Salmar, Lill Haugen/NTB

– Oljen har tjent oss godt, og den vil være viktig for Norge i lang tid fremover. Men i møte med strammere global klimapolitikk må vi innrette petroleumspolitikken slik at den er forberedt både på brå og varige prisfall og høyere pris på utslipp. Slik rammebetingelsene er nå, er det en for høy risiko for at det investeres i prosjekter på norsk sokkel som staten vil tape penger på, sier Vidar Helgesen.

Helgesen er spesialrepresentant for det internasjonale havpanelet og tidligere klima- og miljøminister og minister for EØS-saker og Norges forhold til EU for Høyre. Han har ledet det uavhengige Klimaomstillingsutvalget sammen med Kristin Halvorsen, direktør i CICERO og tidligere finansminister og kunnskapsminister for SV. Utvalget ble satt ned av Norsk klimastiftelse sammen med Civita og WWF.

Utvalget har vært bredt sammensatt med representanter fra politikk, akademia og næringsliv.

– Når verden skal kutte utslipp og gjøre seg mindre avhengig av fossil energi, øker risikoen for lav lønnsomhet. Petroleumsselskapene vil alltid ta hensyn til egen risiko, men selskapene tar ikke hensyn til risikoen for resten av økonomien. Den risikoen bærer staten, sier Kristin Halvorsen.

Utvalget foreslår fire hovedgrep for redusert klimarisiko:

Begrense utdeling av nye lisenser
Å begrense tildelingen av nye lisenser er en kostnadseffektiv måte å redusere overgangsrisikoen som følger av transformasjonen fra en fossil økonomi til en fornybar økonomi. Fremtidige lisenstildelinger må begrenses til utvidelser eller forlengelse knyttet til allerede eksisterende produksjon i modne områder.

Innføre stresstesting av klimarisiko for plan for utbygging og drift (PUD)
Utvalget mener at lisenshavernes plan for utbygging og drift (PUD) skal inneholde en realistisk klimastresstest av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Utgangspunktet for stresstesten bør være scenarier basert på ambisjonene i Parisavtalen.

Nøytral petroleumsskatt
Utvalget mener petroleumsbeskatningen bør endres slik at den er nøytral og ikke medfører at investeringer som er ulønnsomme før skatt, blir lønnsomme etter skatt.

Utvalget anbefaler at ett eller flere av fradragene i særskatten må gjøres mindre gunstige for selskapene enn de var ved inngangen til 2020.

Raskere omstilling mot bærekraftige næringer
Utvalget anbefaler at rammebetingelser innrettes for å raskere omstille petroleumsnæringen og leverandørindustrien til ny lav- og nullutslippsvirksomhet.

Les mer om utvalgets arbeid og last ned rapporten her.