Klimastiftelsen 2012

2012 har vært et begivenhetsrikt år for Norsk Klimastiftelse. Her kan du lese hva vi har gjort det siste året.

Utvikling og lansering av kommunikasjonsprosjektet 2°C på papir og nett har vært den viktigste saken for Norsk Klimastiftelse i 2012. Magasinet er utviklet i samarbeid med Bjerknesenteret og distribueres bredt i det norske samfunnet.

Norsk Klimastiftelse ble stiftet i 2010 – med følgende formål definert i vedtektene:

«Stiftelsens allmennyttige formål er, gjennom egen virksomhet, herunder formidling av kunnskap og forslag fra anerkjente kunnskapsmiljøer, å bidra til tiltak – offentlige som private – som leder til redusert utslipp av klimagasser og redusert energiforbruk, ny teknologi og utvikling av nye energiformer. Tilsvarende kan stiftelsen arbeide for tiltak som svekker skadevirkningene av inntrådte eller fremtidige klimaendringer. Stiftelsen skal også fremme holdningsskapende arbeid for et bedre klima og miljø. Stiftelsen skal ikke ha erverv til formål.»

Formidling av kunnskap og informasjon om klimatrusselen og klimaløsningene er Norsk Klimastiftelses kjernevirksomhet. Kunnskapsdugnaden 2°C, nettmagasinet Energi og Klima, og 7-fjellskonferansen fornybar energi er alle bidrag i dette arbeidet.

2°C

Etableringen av 2°C er en milepæl i utviklingen av Norsk Klimastiftelses virksomhet. Vi ser 2°C som en kunnskapsdugnad. Magasinets første papirutgave ble lansert på Zerokonferansen i november 2012. Bjerknes-forsker og styremedlem i Klimastiftelsen, Kikki Kleiven, holdt åpningsforedraget på Zerokonferansen, basert på innholdet i 2°C. Nettsiden tograder.no gikk samtidig på luften. I 2013 planlegges to utgivelser – et magasin om fornybar energi og klimaløsninger i vårsemesteret, og en ny utgave med klimavitenskapens budskap som bærende innhold til høsten. God distribusjon, både av papirmagasinet og på nettet, eravgjørende suksessfaktorer. På nettet er sosiale medier den viktigste kanalen, mens papirutgaven distribueres ved hjelp av avtaler med en rekke partnere.

En engelskspråklig versjon er under utarbeidelse og vil bli publisert på twodegrees.org.

2°C ble høsten 2012 godkjent som et «committment» i Clinton Global Initiative der Norsk Klimastiftelse er medlem.

2°C er fakta- og forskningsbasert, og har høy redaksjonell integritet. I utgavene basert på klimavitenskapens budskap er Bjerknessenteret leverandør av innhold og garantist for den faglige kvaliteten. I utgavene om fornybar energi og klimaløsninger vil andre samarbeidspartnere ha tilsvarende rolle. Det er gjennom samarbeid mellom akademia og redaksjonelle miljøer at 2°C kan bidra til et kunnskapsløft i den offentlige debatten. Norsk Klimastiftelse har inngått et strategisk samarbeid Dreis/Anders Waage Nilsen når det gjelder det redaksjonelle arbeidet med 2°C

Energi og Klima

Norsk Klimastiftelse etablerte høsten 2011 nettmagasinet Energi og Klima som en arena for kunnskapsutveksling, kommentar og debatt om klima- og energifeltet i Norge. Energi og Klima er i 2012 etablert som et aksjeselskap, heleid av Norsk Klimastiftelse.  Magasinet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Magasinets formålsparagraf speiler målene i Norsk Klimastiftelses vedtekter. Styret ledes av Tonny Nundal, mens Pål W. Lorentzen og Bente Kalsnes er styremedlemmer. Anders Bjartnes er ansvarlig redaktør/daglig leder, mens Olav Anders Øvrebø er redaktør for magasinet.

Kompetansemiljøer knyttet til InfoMedia ved UiB har bidratt i forbindelse med utviklingen av nettmagasinet. Tre masterstudenter gjorde sine oppgaver knyttet til utviklingen av nettmagasinet.

Energi og Klima driver ikke nyhetsjournalistikk, men publiserer meningsbærende innhold. En rekke meget kompetente skribenter fra ulike deler av klima- og energifeltet leverer bidrag, og Energi og Klima har særlig gjennom høsten 2012 oppnådd større kjennskap i lesermarkedet.

Energi og Klima distribueres via sosiale medier, men også ved hjelp av et ukentlig nyhetsbrev på e-post.

7-fjellskonferansen

Norsk Klimastiftelse har siden 2011 deltatt i samarbeidet omkring 7-fjellskonferansen sammen med Norsk Industri, Bergen Næringsråd, BKK og Universitetet i Bergen.

7-fjellskonferansen 2012 ble gjennomført i Bergen 14.-15. mai. Blant foredragsholderne var Skottlands statsminister Alex Salmond, miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, Bellona-leder Frederic Hauge og DNBs konsernsjef Rune Bjerke.

Konferansen ga som helhet en veldig tydelig melding i tråd med målsettingen om å fremme fornybar energi og styrke troen på at overgangen mot et lavkarbon-samfunn er kommet godt i gang. Det var det underliggende budskapet fra de aller fleste foredragsholderne, også fra politikerne.

I 2013 skifter konferansen navn til Fornybarkonferansen. Neste års konferanse vil gå av stabelen i Bergen den 22. og 23. april.

Offshore vindkraft – Et hav av muligheter

Høsten 2010 ble det tatt et initiativ fra Norsk Klimastiftelse overfor forskningsmiljøer og industrikretser for å gjennomføre en prosess med sikte på å fremme en mer aktiv politikk til støtte for utvikling av offshore vindkraft som en viktig næring i Norge. Arbeidet ledet frem til en rapport med tydelige politiske konklusjoner som ble presentert i januar 2012. Et hav av muligheter støttes fra en rekke viktige institusjoner og organisasjoner i norsk samfunns- og arbeidsliv, deriblant Norsk Industri og Fellesforbundet.

En viktig del av arbeidet med offshore vindkraft har vært knyttet til Vestavind Offshores Havsul-prosjekt – Norges første offshore vindpark. Vestavinds eiere med BKK i spissen måtte høsten 2012 dessverre konstatere at prosjektet ikke lar seg realisere på grunn av manglende politisk støtte til utvikling av offshore vind i Norge.

Øvrige prosjekter

Norsk Klimastiftelse har ellers arbeidet med sikte på å etablere Klimapartnere i Hordaland. Klimapartnere er et nettverkssamarbeid for reduserte klimautslipp som er utviklet i Agder. Klimastiftelsen har høsten 2012 gjennomført et forprosjekt med støtte fra Hordaland Fylkeskommune for å kartlegge mulighetene for en etablering i Hordaland.

Sammen med Bergen Næringsråd har Norsk Klimastiftelse utviklet et konsept for Spir! – en klima- og teknologipris som vil bli utdelt for første gang på Fornybarkonferansen 2013.

Deltakelse i offentlig debatt

Daglig leder Anders Bjartnes har deltatt i den offentlige debatten om klima- og energispørsmål gjennom aktiv skribentvirksomhet, både på Energi og Klima og i allmennmedia. Lars-Henrik Paarup Michelsen har allerede kommet godt i gang som skribent. Styreleder Pål W. Lorentzen har også bidratt til det offentlige ordskiftet gjennom foredrag og artikler.

Den utstrakte utadrettede virksomheten i form av debattinnlegg og kronikker har bidratt til å gjøre Norsk Klimastiftelse kjent blant de viktigste aktørene i det norske klima- og energifeltet. Ytringene fra Lorentzen, Bjartnes og Paarup Michelsen er publisert på Energi og Klima.

Arbeidet internt i Norsk Klimastiftelse

Styret i Norsk Klimastiftelse har i 2012 bestått av følgende personer:

  • Pål W. Lorentzen (styreleder)
  • Arvid Nøttvedt
  • Kikki Kleiven
  • Erik Bøckmann
  • Anne Lene Dale
  • Hans Roar Sørheim (varamedlem).

Anders Bjartnes har vært daglig leder siden januar 2011, og i august 2012 tiltrådte Lars-Henrik Paarup Michelsen som rådgiver.

Norsk Klimastiftelses råd, består per dato av følgende institusjoner og selskaper:

Bergen kommune, Bergen Næringsråd, Biskopen i Bjørgvin, BKK, Christian Michelsen Research, Eidesvik Offshore, EnergiRike, G.C. Rieber Fondene, Hordaland fylkeskommune, Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling, Norges Handelshøgskole, Norges Naturvernforbund, NTNU, SINTEF Energi, Sparebanken Vest, Uni Research og Universitetet i Bergen.

Marit Warncke er leder av rådet.

Rådsmøtet 2012 ble holdt i Bergen 8. mars, med Marius Holm (Zero) som ekstern innleder. Møtet bekreftet valget av Anne Lene Dale som nytt styremedlem etter Åslaug Haga.

Kontorplass samt bistand til regnskapsføring og øvrig kontordrift leies hos Bergen Næringsråd.

Sparebanken Vest har siden 2010 gjennom sin allmennyttige virksomhet gitt Norsk Klimastiftelse betydelige bidrag. Fra 2012 har stiftelsen også inngått en samarbeidsavtale med BKK. Stiftelsen arbeider kontinuerlig med å styrke den langsiktige finansieringen. Norsk Klimastiftelse sikter ikke mot å bygge opp en stor organisasjon, men aktivitetsnivået tilsier at det er nødvendig å sikre inntekter som kan bidra til å løfte den allmennyttige virksomheten stiftelsen driver i tråd med målsetningene som vedtektene definerer.

Stiftelsens årsberetning og regnskaper er tilgjengelig i Brønnøysund-registeret i tråd med vanlige regler.

Et blikk mot 2013

Norsk Klimastiftelse er godt posisjonert for å kunne spille en viktig rolle i norsk samfunnsliv i årene som kommer.

Klimautviklingen tilsier at det er behov for rask opptrapping av tiltak som kan begrense klimautslippene både globalt og nasjonalt. Norsk Klimastiftelse vil i 2013 videreføre arbeidet med sikte på å bidra til utslippsreduksjoner og utvikling av fornybar energi og annen klimariktig teknologi – gjennom formidling av kunnskap og informasjon om klimatrusselen og klimaløsningene.

Nye prosjekter vil sikkert utvikles og gradvis bli gjennomført – i samarbeid med ulike aktører som deler Norsk Klimastiftelses målsettinger.

Bergen, 18. desember 2012

Anders Bjartnes
Daglig leder