Klimastiftelsen 2013

Klimastiftelsen hadde et høyt aktivitetsnivå i 2013 med blant annet utredning om oljefondet, 2°C-prosjektet og Energi og Klima på agendaen.

Er oljefondets tjæresandinvesteringer lovlige? Hva er status for det grønne skiftet i Europa? Hvilke konklusjoner har verdens klimaforskere samlet seg om i den siste rapporten fra IPCC? Hvordan etablere regionale nettverk for grønn vekst i Norge? Hva betyr togradersmålet for norsk petroleumspolitikk? Dette er noen av spørsmålene Norsk Klimastiftelse arbeidet med i 2013.

Norsk Klimastiftelse ble stiftet i 2010 – med følgende formål definert i vedtektene:

«Stiftelsens allmennyttige formål er, gjennom egen virksomhet, herunder formidling av kunnskap og forslag fra anerkjente kunnskapsmiljøer, å bidra til tiltak – offentlige som private – som leder til redusert utslipp av klimagasser og redusert energiforbruk, ny teknologi og utvikling av nye energiformer. Tilsvarende kan stiftelsen arbeide for tiltak som svekker skadevirkningene av inntrådte eller fremtidige klimaendringer. Stiftelsen skal også fremme holdningsskapende arbeid for et bedre klima og miljø. Stiftelsen skal ikke ha erverv til formål.»

Formidling av kunnskap og informasjon om klimatrusselen og klimaløsningene er Norsk Klimastiftelses kjernevirksomhet. Nettmagasinet Energi og Klima, Tograder-prosjektet og Fornybarkonferansen er alle bidrag i dette arbeidet. I 2013 bidro vår juridiske utredning om Oljefondets tjæresandinvesteringer og rapporten om Europas grønne skifte også til å forme det offentlige ordskiftet om klima- og energispørsmål.

I 2013 har Klimastiftelsen også arbeidet meget aktivt i samarbeid med Hordaland fylkeskommune med sikte på å etablere Klimapartnere i Hordaland, etter modell fra Agder.

2°C
2°C er en kunnskapsdugnad – et kommunikasjonsprosjekt – som Norsk Klimastiftelse har utviklet for å formidle forskningsbasert informasjon og klimatrusselen og klimaløsningene. 2°C om klimavitenskapens budskap ble utgitt første gang høsten 2012, og i 2013 lagde vi en ny utgave, blant annet basert på innholdet i den nye IPCC-rapporten. I både 2012 og 2013 ble magasinet presentert på Zerokonferansen. Magasinets innhold er også tilgjengelig på tograder.no.

Gjennom samarbeid med en rekke partnere har vi fått til god distribusjon av papirmagasinet, som i ordinær utgave er trykket i 10.000 eksemplarer. I tillegg kommer en egen skoleutgave.

2°C er fakta- og forskningsbasert, og har høy redaksjonell integritet. I utgavene basert på klimavitenskapens budskap er Bjerknessenteret leverandør av innhold og garantist for den faglige kvaliteten.

I utgaven om fornybar energi og klimaløsninger – som vil komme for første gang våren 2014 – vil andre samarbeidspartnere i akademia ha en tilsvarende rolle. Det er gjennom samarbeid mellom akademia og redaksjonelle miljøer at 2°C kan bidra til et kunnskapsløft i den offentlige debatten.

Klimastiftelsen inngikk på slutten av 2013 en treårig samarbeidsavtale med Universitetet i Bergen om Tograder-prosjektet. Avtalen trer i kraft i 2014.

Norsk Klimastiftelse har også i 2013 samarbeidet tett med Dreis/Anders Waage Nilsen når det gjelder det redaksjonelle arbeidet med 2°C.

Energi og Klima
Norsk Klimastiftelse etablerte høsten 2011 nettmagasinet Energi og Klima som en arena for kunnskapsutveksling, kommentar og debatt om klima- og energifeltet i Norge. Energi og Klima ble i 2012 etablert som et aksjeselskap, heleid av Norsk Klimastiftelse. Magasinet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Magasinets formålsparagraf speiler målene i Norsk Klimastiftelses vedtekter. Styret ledes av Tonny Nundal, mens Pål W. Lorentzen og Bente Kalsnes er styremedlemmer. Anders Bjartnes er ansvarlig redaktør/daglig leder, mens Olav Anders Øvrebø er redaktør for magasinet.

Energi og Klima har gjennom 2013 gradvis oppnådd en sterkere posisjon i lesermarkedet, og når nå mange beslutningstakere og opinionsdannere i klima- og energifeltet i Norge. Nettmagasinet driver ikke nyhetsjournalistikk, men publiserer meningsbærende innhold. En rekke meget kompetente skribenter fra ulike deler av klima- og energifeltet leverer bidrag. Energi og Klima er Norsk Klimastiftelses talerør mot offentligheten, men også en arena der ulike meninger og synspunkter brytes.

Energi og Klima har vært tidlig ute med viktige saker på klima- og energifeltet – som historier om karbonboblen og finansiell risiko knyttet til fossil energi.
Energi og Klima distribueres via sosiale medier, men også ved hjelp av et ukentlig nyhetsbrev på e-post.

I 2014 vil videreutviklingen av Energi og Klima være en svært viktig arbeidsoppgave for Klimastiftelsen. Nettmagasinet har betydelig vekstpotensial som vi vil arbeide med å forløse.

Fornybarkonferansen
Norsk Klimastiftelse har siden 2011 deltatt i samarbeidet omkring 7-fjellskonferansen sammen med Norsk Industri, Bergen Næringsråd, BKK og Universitetet i Bergen.

Fornybarkonferansen 2013 ble gjennomført i Bergen 22 og 23. april. Blant foredragsholderne var meterolog Siri Kalvig, Jan Egeland fra Human Rights Watch, Vibecke Hverven fra DNV, Siri Espedal Kindem fra Statoil – og politikere som Trond Giske, Ketil Solvik-Olsen og Audun Lysbakken.

Under konferansen ble Spir-prisen utdelt for første gang. Spir-prisen er et samarbeid mellom Norsk Klimastiftelse, Bergens Næringsråd og PWC og går til et selskap på Vestlandet som utmerker seg med gode klima- og energiløsninger. Den første vinneren ble algeprodusenten CO2Bio som vil bruke CO2 til industriell algeproduksjon.

Konferansen ga som helhet en veldig tydelig melding i tråd med målsettingen om å fremme fornybar energi og vise at det er store forretningsmuligheter i feltet.

I 2014 arrangeres Fornybarkonferansen 11. og 12. juni. Nytt av året er at konferansen nå har et bredere fundament, ved at Energi Norge og Intpow er kommet med som arrangører i tillegg til de opprinnelige partnerne.

Klimapartnere til Hordaland
Høsten 2013 gjennomførte Norsk Klimastiftelsen er forprosjekt for Hordaland Fylkeskommune der interessen for å etablere et Klimapartner-prosjekt i fylket ble utredet. Klimapartner er et konsept fra Agder som går ut på å samle private og offentlige aktører i et nettverk der formålet er å identifisere og redusere egne klimagassutslipp. I Agder har Klimapartner-prosjektet resultert i betydelige utslippsreduksjoner hos deltagende virksomheter, i tillegg til at nettverksarbeidet har bidratt til å fremme grønn vekst.

Responsen som Klimastiftelsen fikk i forprosjektet var veldig god. Til sammen 12 aktører – både private og offentlige – ga tilbakemelding om at de gjerne blir med på å starte Klimapartner Hordaland i 2014.

Juridisk utredning om Oljefondet
Norsk Klimastiftelse fikk i 2013 utført en rapport som belyser Statens Pensjonsfond Utlands investeringer i selskaper som utvinner olje fra tjæresand i Canada. Rapporten er skrevet av advokat Cathrine Hambro og konkluderer med at investeringene i oljesandselskapene kan være ulovlige. Rapporten peker også på en rekke svakheter når det gjelder de legale rammene rundt fondet.

Rapporten er presentert på flere seminarer og vil danne grunnlag for politiske innspill i debatten omkring Oljefondets investeringspraksis. Rapporten kan også være et første steg i en rettslig prosess, men det er for tiden ikke aktuelt å gå videre i retning av et søksmål mot staten.
Rapporten kan lastes ned her.

Europa i det grønne skiftet
Klimastiftelsen utga også en rapport om europeisk energi og klimapolitikk – Europas grønne skifte. Denne rapporten belyser ulike sider ved klima- og energipolitikken i EU og viktige europeiske land. Rapportens artikler ble også publisert på Energi og Klima.
Rapporten kan lastes ned her.

Deltakelse i offentlig debatt
Styreleder Pål W. Lorentzen, daglig leder Anders Bjartnes og nestleder Lars-Henrik Paarup Michelsen har deltatt i den offentlige debatten om klima- og energispørsmål gjennom aktiv skribentvirksomhet, både på Energi og Klima og i allmennmedia.

Den utstrakte utadrettede virksomheten i form av debattinnlegg og kronikker har bidratt til å gjøre Norsk Klimastiftelse kjent blant de viktigste aktørene i det norske klima- og energifeltet.
Norsk Klimastiftelse har i 2013 arbeidet aktivt sammen med andre aktører for å løfte frem viktige standpunkt og initiativ:

  • I forbindelse med Perspektivmeldingen på Stortinget krevde vi sammen med en rekke andre miljøorganisasjoner at Stortinget tar initiativ til en «uavhengig utredning av hvilke konsekvenser det vil få for norsk petroleumspolitikk, norsk økonomi og norske offentlige finanser dersom minst to tredjedeler av verdens fossile energireserver ikke kan utvinnes». Brevet til Finanskomiteen kan leses her.
  • Før valget inngikk Norsk Klimastiftelse i en bred allianse som krevde at oljefondet må utvide sitt investeringsunivers slik at fondet også kan investere direkte i anlegg for produksjon og distribusjon av fornybar energi. Les mer her.
  • Norsk Klimastiftelse var også en del av den brede alliansen Klimavalg 2013.

Arbeidet internt i Norsk Klimastiftelse
Styret i Norsk Klimastiftelse har i 2013 bestått av følgende personer:

  • Pål W. Lorentzen (styreleder)
  • Arvid Nøttvedt
  • Kikki Kleiven
  • Erik Bøckmann
  • Anne Lene Dale (inntil juli)
  • Nils A. Røkke (fra mars)
  • Hans Roar Sørheim (varamedlem).

Nils A. Røkke, klimadirektør i Sintef, ble valgt som nytt styremedlem da styret ble vedtatt utvidet med en person i mars. Anne Lene Dale trakk seg fra styret da hun ble ansatt som avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Det vil bli valgt en ny person i hennes sted vinteren 2014.

Anders Bjartnes har vært daglig leder siden januar 2011, mens Lars-Henrik Paarup Michelsen er nestleder.

Norsk Klimastiftelses råd, består per dato av følgende institusjoner og selskaper:

Bergen kommune, Bergen Næringsråd, Biskopen i Bjørgvin, BKK, Christian Michelsen Research, Eidesvik Offshore, EnergiRike, G.C. Rieber Fondene, Hordaland fylkeskommune, Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling, Norges Handelshøgskole, Norges Naturvernforbund, NTNU, SINTEF Energi, Sparebanken Vest, Uni Research og Universitetet i Bergen.

Marit Warncke, adm. direktør i Bergen Næringsråd, er leder av rådet.

Rådsmøtet 2013 ble holdt i Bergen 9. april, med Gudmund Hernes som ekstern innleder. Møtet bekreftet valget av Nils A. Røkke som styremedlem.

Kontorplass samt bistand til regnskapsføring og øvrig kontordrift leies hos Bergen Næringsråd.

Sparebanken Vest har siden 2010 gjennom sin allmennyttige virksomhet gitt Norsk Klimastiftelse betydelige bidrag. Fra 2012 har stiftelsen også inngått en samarbeidsavtale med BKK. I 2013 inngikk stiftelsen en samarbeidsavtale med Umoe, med virkning fra 2014. Stiftelsen arbeider kontinuerlig med å styrke den langsiktige finansieringen. Norsk Klimastiftelse sikter ikke mot å bygge opp en stor organisasjon, men aktivitetsnivået tilsier at det er nødvendig å sikre inntekter som kan bidra til å løfte den allmennyttige virksomheten stiftelsen driver i tråd med målsetningene som vedtektene definerer.
Stiftelsens årsberetning og regnskaper er tilgjengelig i Brønnøysund-registeret i tråd med vanlige regler.

Et blikk mot 2014
Norsk Klimastiftelse er godt posisjonert for å kunne spille en viktig rolle i norsk samfunnsliv i årene som kommer.

Klimastiftelsen vil i 2014 videreføre arbeidet med sikte på å bidra til utslippsreduksjoner og utvikling av fornybar energi og annen klimariktig teknologi – gjennom formidling av kunnskap og informasjon om klimatrusselen og klimaløsningene.

Nye prosjekter vil utvikles og gjennomføres – i samarbeid med ulike aktører som deler Norsk Klimastiftelses målsettinger.

 

Bergen/Geneve, 7. januar 2014

Anders Bjartnes
Daglig leder