Norsk Klimastiftelse i 2014 – en oppsummering

2014 har vært et aktivt år for Norsk Klimastiftelse, ikke minst når det gjelder Stiftelsens publisistiske virksomhetet. Til sammen seks aktuelle rapporter om klima- og energispørsmål har blitt publisert, flere i tilknytning til egne frokostmøter. I 2014 sjøsatte vi også Klimapartnere Hordaland – et prosjekt som skal generere klimakutt og grønn innovasjon på virksomhetsnivå, og som har potensial til å spre seg til andre deler av landet.

Norsk Klimastiftelse ble stiftet i 2010 og har følgene formål definert i vedtektene:

«Stiftelsens allmennyttige formål er, gjennom egen virksomhet, herunder formidling av kunnskap og forslag fra anerkjente kunnskapsmiljøer, å bidra til tiltak – offentlige som private – som leder til redusert utslipp av klimagasser og redusert energiforbruk, ny teknologi og utvikling av nye energiformer. Tilsvarende kan stiftelsen arbeide for tiltak som svekker skadevirkningene av inntrådte eller fremtidige klimaendringer. Stiftelsen skal også fremme holdningsskapende arbeid for et bedre klima og miljø. Stiftelsen skal ikke ha erverv til formål.»

Formidling av kunnskap og informasjon om klimatrusselen og klimaløsningene er stiftelsens kjernevirksomhet. Nettmagasinet Energi og Klima, utgivelse av aktuelle rapporter, Tograder-prosjektet, Frokostmøter og Fornybarkonferansen er alle bidrag i dette arbeidet.

Norsk Klimastiftelse er også en entreprenør. Vi er rett som det er med på å sette i gang nye ideer og initiativ som støtter opp under Klimastiftelsens formål, gjerne sammen med andre aktører. Klimapartnere Hordaland og fornybar- og klimateknologiprisen SPIR er resultater av dette.

Påvirkningsarbeid er en viktig del av vår virksomhet. Det siste året har vi arbeidet mye med å endre oljefondets investeringsprofil i en mer klimavennlig retning. Det vil si å redusere fondets eksponering mot det fossile og øke investeringene i fornybar energi og andre klimariktige investeringer. Stiftelsen har også startet et arbeid som retter seg mot Statens eierskapsutøvelse, og da særlig i Statoil. Begge disse arbeidene fortsetter inn i 2015.

Prosjektene

Tograder

2°C Deichmanske I
Hovedbibliotekene i de største byene deler 2°C ut gratis til sine besøkende. Her er et bilde fra hyllene til Deichmanske bibliotek i Oslo.

Tograder er en kunnskapsdugnad – et kommunikasjonsprosjekt – som Norsk Klimastiftelse etablerte i 2012 for å formidle forskningsbasert informasjon om klimatrusselen og klimaløsningene. Prosjektet består av publikasjonene 2°C og 2°C Ny Energi og nettstedet tograder.no. I 2014 inngikk stiftelsen et langsiktig prosjektsamarbeid med Universitetet i Bergen og NTNU om Tograder.

2°C Ny Energi ble første gang gitt ut i 2014 – med lansering under Fornybarkonferansen i 11.-12. juni. Magasinet presenterte status fra energiomstillingen og ble distribuert gratis via tograder.no. De eksterne bidragsyterne kom fra NTNU, SINTEF, NHH og UIB, mens Anders Bjartnes var redaktør.

2°C om status fra klimavitenskapen ble i år gitt ut for tredje gang. Lanseringen skjedde i tilknytning til Zerokonferansen 12.-13. november. Hovedtema i år var «Vann og Klima». Som tidligere var det forskere fra Bjerknessenteret for klimaforskning som stod for magasinets faglige innhold, mens Olav Anders Øvrebø var redaktør. 2°C ble trykket opp i 10 000 ordinære utgaver og 12 000 skoleutgaver. I tillegg ble magasinet distribuert gratis via tograder.no.

I samarbeid med Tekna ble det i november og desember arrangert tre lanseringsmøter for 2°C. Disse fant sted på Ås, i Trondheim og i Bergen.

Energi og Klima

Norsk Klimastiftelse etablerte høsten 2011 nettmagasinet Energi og Klima som en arena for kunnskapsutveksling, kommentar og debatt om klima- og energispørsmål i Norge. Energi og Klima ble i 2012 etablert som et aksjeselskap, heleid av Norsk Klimastiftelse. Magasinet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Magasinets formålsparagraf speiler målene i Norsk Klimastiftelses vedtekter. Styret ledes av Tonny Nundal, mens Pål W. Lorentzen og Bente Kalsnes er styremedlemmer. Anders Bjartnes er ansvarlig redaktør/daglig leder, mens Olav Anders Øvrebø er redaktør for magasinet.

Energi og Klima har gjennom 2014 gradvis oppnådd en sterkere posisjon i lesermarkedet. Nettmagasinet driver ikke nyhetsjournalistikk, men publiserer meningsbærende innhold. En rekke meget kompetente skribenter fra ulike deler av klima- og energifeltet leverer bidrag. Energi og Klima er Norsk Klimastiftelses talerør mot offentligheten, men også en arena der ulike meninger og synspunkter brytes.

Energi og Klima har vært tidlig ute med viktige saker på klima- og energifeltet – som f.eks. historier om karbonboblen og finansiell risiko knyttet til fossil energi. Energi og Klima distribueres via sosiale medier, men også ved hjelp av et ukentlig nyhetsbrev på e-post.

I desember 2014 lanserte Energi og Klima nye nettsider.

Fornybarkonferansen og SPIR-prisen

Norsk Klimastiftelse har siden 2011 deltatt i samarbeidet omkring Fornybarkonferansen sammen med Norsk Industri, Bergen Næringsråd, BKK og Universitetet i Bergen.

Fornybarkonferansen 2014
Vinner av SPIR-prisen 2014: Den sjøbaserte «bybanen» Urban Water Shuttle, utviklet av Maritime Cleantech West (MCTW). Her mottar prosjektleder i MCTW prisen under Fornybarkonferansen i Bergen.

Fornybarkonferansen 2014 ble gjennomført i Bergen 11. og 12. juni og samlet om lag 200 deltakere fra hele landet. Blant foredragsholderne var Michael Liebreich (BNEF), Christine Lins (REN21), Bjørn K. Haugland (DNV), Alf Bjørseth (Scatec) og Fred Olsen.

Fornybarkonferansen ble avsluttet med utdeling av fornybar- og klimateknologiprisen SPIR. SPIR-prisen ble etablert i 2012 og er i dag et samarbeid mellom Norsk Klimastiftelse, Bergens Næringsråd, PWC og DNB. Vinner av SPIR-prisen 2014 ble Urban Water Shuttle – en utslippsfri «bybane» til sjøs utviklet av næringsklyngen Maritime Cleantech West.

Klimapartnere til Hordaland

4.juni 2014 ble nettverket Klimapartnere Hordaland offisielt lansert, etter modell fra tilsvarende nettverk i Agder. 14 private og offentlige virksomheter, som samlet representerer over 40 000 ansatte, er med fra starten av. Disse inkluderer: Asplan Viak, Atea, Auto 23, Bergen Energi, Bergen kommune, BIR, BKK, Emisoft, Fylkesmannen i Hordaland, Helse Bergen, Hordaland fylkeskommune, Hotel Augustin og Grand Hotel Terminus, Sparebanken Vest og Universitetet i Bergen.

Klimapartnere Hordaland er organisert som et treårig prosjekt som Norsk Klimastiftelse koordinerer, finansiert av medlemskontingent fra de deltakende virksomhetene og med prosjektstøtte fra Hordaland Fylkeskommune. Det overordnede målet er å bidra til at Hordaland skal bli en grønnere region. Dette skal man konkret gjøre ved å arbeide systematisk med utslippsreduksjon hos partnervirksomhetene og ved å fremme grønn forretningsutvikling.

I løpet av sommeren og høsten 2014 er det blitt gjennomført omfattende kunnskapsserier om både klimaregnskap og grønne innkjøp. I november 2014 ble nettverkets første samlede klimaregnskap lansert på en toppledersamling. Dette var en viktig milepæl for nettverket og danner et godt og informert grunnlag for det videre arbeidet med utslippsreduksjon hos virksomhetene. Nettverket vil publisere et samlet klimaregnskap årlig. I løpet av 2015 vil nettverket utvides til å omfatte flere partnervirksomheter.

Klimapartnere Hordaland har fått en svært god mottakelse siden oppstart. Metodikken som brukes kan lett overføres til andre regioner.

Klimapartnere-prosjektet ble høsten 2014 godkjent som et såkalt «Commitment» hos Clinton Global Initiativ (CGI). Under CGIs årskonferanse i New York ble prosjektet presentert av styreleder Pål W. Lorentzen.

Klimafrokost

Klimafrokost2014-Europa2030
Høsten 2014 startet vi opp med «Klimafrokost» i Oslo. Her fra debatt om Europas energiomstilling. F.v. Leiv Lunde, Jens Ulltveit-Moe, Kjetil Midthun (bak Ulltveit-Moe) og Thina Saltvedt

Nytt av året er at Norsk Klimastiftelse har etablert «Klimafrokost» som en arena for kunnskapsdeling og debatt om ulike tema knytte til energiomstillingen og klimasaken. Målgruppene er i første rekke beslutningstagere innen næringsliv, finans og politikk, nøkkelpersoner innen akademia, opinionsdannere og meningsbærere. Målet med frokostene er å bringe frem ny kunnskap og ulike meninger knyttet til klimasaken. Ambisjonen for hver Klimafrokost er at det publiseres nytt materiale i form av rapporter eller notater, og at disse danner det faglige grunnlaget for innledningene, debattene og samtalene.

Første Klimafrokost gikk av stabelen i oktober med temaet «Europas energiomstilling», den andre i desember med tema «Klimapolitikk og grønn innovasjon». Interessen har vært større enn forventet, fra og med desember har vi derfor utvidet kapasiteten slik at vi nå skal ha plass til minimum 100 deltagere. Norsk Klimastiftelse planlegger tre tilsvarende arrangementer i Oslo kommende vår.

Økonomiske bidrag fra Kavlifondet har gjort det mulig for Norsk Klimastiftelse å etablere denne møteplassen.

Grunnloven §112

Norsk Klimastiftelse har i de senere år arbeidet med å få utredet de overordnede rettslige normer for beskyttelse av miljøet, i lys av alarmerende klimaendringer.

Norge fikk i 1992 sin egen miljøbestemmelse i Grunnloven, § 110b, men denne har vært lite påaktet i praksis. I forbindelse med den omfattende grunnlovsrevisjonen i mai 2014, foretok Stortinget en nødvendig og viktig presisering av miljøbestemmelsen, som nå er Grunnlovens § 112. Det henvises særlig til bestemmelsens tredje ledd som nå lyder slik:

«Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

Det er i dag betydelig oppmerksomhet rundt miljøbestemmelsen med tanke på de muligheter denne måtte gi til å stille krav til myndigheter og andre aktører om å innrette politikken etter prinsippene for bærekraftig utvikling.

Den urovekkende klimautviklingen tilsier at det haster med å få frem utredninger og analyser av bestemmelsen som kan danne grunnlag for nye initiativ i klimapolitikken; eventuelt også søksmål mot myndighetene.

Et utredningsarbeid om Grunnlovens § 112 må utføres av de rettsvitenskapelige forskningsmiljøer ved våre universiteter. Klimastiftelsen er derfor glad for at det nå vil bli satt i gang et omfattende arbeid ved Universitetet i Oslo. Norsk Klimastiftelses vil samarbeide med Universitetet i Oslo om dette arbeidet.

Vår rolle i prosjektet vil være knyttet til formidling og kommunikasjon rundt utredningsarbeidet som skal foretas på Universitetet. Klimastiftelsen har god kompetanse på kommunikasjon og kunnskapsformidling. Stiftelsen tar sikte på å gjennomføre en rad av tiltak med sikte på å tilføre en bredere offentlighet tilgang på kunnskapen som utvikles gjennom Universitetets utredningsarbeid gjennom publisering av tekster og gjennomføring av møter/konferanser.

Utgivelser

Norsk Klimastiftelse har i 2014 gitt ut følgende publikasjoner:

Rapport 1/2014: IEA and Solar PV: Two Worlds Apart
I denne rapporten dokumenterer forfatter Terje Osmundsen hvordan Det internasjonale energibyrået (IEA) systematisk overvurderer kostnadene og undervurderer veksten i solenergi. Rapporten ble omtalt på flere internasjonale nettsteder.

Rapport 2/2014: Tysklands Energiewende
Hva skjer egentlig i Tyskland? Det er det store spørsmålet som tas opp i rapporten Tysklands Energiewende, skrevet av Jostein Røynesdal. Rapporten presenterer bakgrunnen for den tyske energiomstillingen, oppnådde resultater så langt, vanskelige dilemmaer og ikke minst: utfordringer som må løses.

2°C Ny Energi – Det grønne skiftet
Hvor mye investeres i fornybar energi og hvor investeres det? Hvilke teknologier opplever størst vekst og hva er kostnadsbildet for de ulike teknologiene? Hvordan er styrkeforholdet mellom det fossile og det fornybare? Disse og flere spørsmål besvares i 2°C Ny Energi. Magasinet presenterer også veien mot togradersmålet og gir en oppsummering av de tre delrapportene fra FNs klimapanel: om det naturvitenskaplige grunnlaget, om klimaendringenes konsekvenser og om tiltak. Redaktør er Anders Bjartnes.

Rapport 3/2014: Klimapolitikk i krysspress
Denne rapporten presenterer veien videre for det grønne skiftet i Europa. Rapporten baserer seg på artikler og analyser fra en rekke norske og utenlandske eksperter. Hva er mulige utfall av de pågående 2030-forhandlingene, hva skyldes Polens motstand mot offensiv klimapolitikk og hva skjer nå med EUs kvotesystem? Det er noen av spørsmålene som rapporten forsøker å besvare. Redaktør er Olav Anders Øvrebø.

2°C – Vann og Klima 2014
Denne tredje utgaven av 2°C har vann som hovedtema. Magasinet gir innsikt i sammenhenger som gjør at havet stiger mer i det sørvestlige Stillehavet enn andre steder, hvorfor vi kan vente oss mer ekstremnedbør, og hvilke konsekvenser issmelting i Arktis og Grønland kan få. I tillegg svarer en klimaforsker på påstanden om en «pause» i den globale oppvarmingen, og du får status for globale klimagassutslipp og klodens karbonbudsjett. Redaktør er Olav Anders Øvrebø.

Rapport 4/2014: En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk
Vi må legge mye større vekt på innovasjon for å lykkes med klimapolitikken og slutte å se på klimapolitikk som en serie enkelttiltak. I stedet må vi se på klimapolitikk som en global læreprosess. Innovasjonen er avgjørende for å utvikle løsningene, få ned kostnadene og få stadig flere land med på utslippsreduksjoner. Det er budskapet til sjeføkonom Jan Bråten som har forfattet denne rapporten.

Alle publikasjonene kan lastes ned fra klimastiftelsen.no/publikasjoner.

Organisasjonen

Styret

Styret i Norsk Klimastiftelse har i 2014 bestått av følgende personer:

Pål W. Lorentzen (styreleder)
Arvid Nøttvedt
Kikki Kleiven
Erik Bøckmann
Ingrid Stange (ny i 2014)
Nils A. Røkke
Vegard Laukhammer (varamedlem – ny i 2014).

Rådet

Norsk Klimastiftelses råd består ved utgangen av 2014 av følgende institusjoner og selskaper:

Bergen kommune, Bergen Næringsråd, Biskopen i Bjørgvin, BKK, Christian Michelsen Research, Eidesvik Offshore, EnergiRike, Fridtjof Nansens Institutt (ny i 2014), G.C. Rieber Fondene, Hordaland fylkeskommune, Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling, Norges Handelshøgskole, Norges Naturvernforbund, NTNU, Partnership for Change, SINTEF Energi, Sparebanken Vest, Uni Research, Umoe (ny i 2014), Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo (ny i 2014).

Marit Warncke, adm. direktør i Bergen Næringsråd, er leder av rådet.

Rådsmøtet 2014 ble holdt i Bergen 2. april, med Leiv Lunde fra Fridtjof Nansens Institutt som innleder. Møtet bekreftet valget av Ingrid Stange som styremedlem og Vegard Laukhammer som varamedlem.

Administrasjon og økonomi

Klimastiftelsen har fire ansatte: Anders Bjartnes (daglig leder), Lars-Henrik Paarup Michelsen, Helene Frimannslund og Anne Jortveit. Frimannslund og Jortveit ble ansatt i henholdsvis februar og september 2014.

Hovedkontor, samt bistand til regnskapsføring og øvrig kontordrift, leies hos Bergen Næringsråd. Stiftelsen har også kontorplass hos Umoe i Oslo.

Sparebanken Vest har siden 2010 gjennom sin allmennyttige virksomhet gitt Norsk Klimastiftelse betydelige bidrag. Fra 2012 har stiftelsen også inngått en samarbeidsavtale med BKK. I 2014 etablerte stiftelsen også samarbeidsavtaler med Umoe og Kavlifondet. Avtalene med Umoe og Kavlifondet har vært svært viktige for utvidelsen av virksomheten i 2014.

Stiftelsen arbeider kontinuerlig med å styrke den langsiktige finansieringen. Norsk Klimastiftelse sikter ikke mot å bygge opp en stor organisasjon, men aktivitetsnivået tilsier at det er nødvendig å sikre inntekter som kan bidra til å løfte den allmennyttige virksomheten stiftelsen driver i tråd med målsetningene som vedtektene definerer.
Stiftelsens årsberetning og regnskaper er tilgjengelig i Brønnøysund-registeret i tråd med vanlige regler.

Et blikk mot 2015

Norsk Klimastiftelse er godt posisjonert for å kunne spille en viktig rolle i norsk samfunnsliv i årene som kommer.

Klimastiftelsen vil i 2015 videreføre arbeidet med sikte på å bidra til utslippsreduksjoner og utvikling av fornybar energi og annen klimariktig teknologi – gjennom formidling av kunnskap og informasjon om klimatrusselen og klimaløsningene.

Det er mange positive trender å se, både i Norge og globalt, men endringene skjer for altfor sakte. I 2015 blir oppløpet mot Paris-toppmøtet i desember veldig viktig. Selv om mye av endringene skjer nedenfra, er den globale klimapolitikkens utforming avgjørende. Norges vei mot lavutslippssamfunnet må tegnes tydeligere. Norge bør bidra mer til utslippskutt, både hjemme og ute.

I 2015 vil Klimastiftelsen særlig løfte frem spørsmål knyttet til investeringer og finansiell risiko i lys av klima- og energiomstillingen. Vi tror økt lys på økonomiske og finansielle forhold – trusler og muligheter – vil bidra til å akselerere overgangen. Risikoen både klimaendringer og klimapolitikk representerer blir tydeligere.

Nye prosjekter vil utvikles og gjennomføres – helst i samarbeid med ulike aktører som deler Norsk Klimastiftelses målsettinger. For Klimastiftelsen er det viktig å kunne snu seg raskt, være en aktør som griper mulighetene som byr seg.

JUlegraf