Norsk klimastiftelse ber Oljefondet ekskludere ExxonMobil

Norsk Klimastiftelse ber Oljefondet ekskludere ExxonMobil – verdens største børsnoterte oljeselskap. ExxonMobil er et naturlig sted å starte når Oljefondets Etikkråd skal ta i bruk den nye «klimaparagrafen» i det etiske retningslinjene, mener Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk Klimastiftelse.

Norsk Klimastiftelse har sendt brev til Oljefondets Etikkråd der det blir bedt om at ExxonMobil utelukkes fra Oljefondets portefølje. Etikkrådets leder Johan H. Andresen har uttalt at selskaper innen fossil energi er blant kategoriene selskaper som skal vurderes opp mot den nye bestemmelsen.

LAST NED BREVET HER

Bakgrunnen for at Klimastiftelsen har plukket ut Exxon er selskapets historie og praksis.

– Det kan ikke være tvil om at ExxonMobil tilfredsstiller kravene som stilles i de etiske retningslinjene for at et selskap skal kunne utelukkes. Hvis ikke Exxon gjør det, hvem
gjør det da, sier Paarup Michelsen.

I den nye «klimaparagrafen» i de etiske retningslinjene for Oljefondet heter det at selskaper kan utelukkes etter «handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser».

Bakteppet når Oljefondets nå skal operasjonalisere den nye bestemmelsen må være alvoret i klimasituasjonen, mener Paarup Michelsen.

I brevet heter det:

«Klimasituasjonen må beskrives som dramatisk. Det er langt fra sikkert at Paris-avtalens mål om å holde temperaturstigningen «godt under» 2 grader eller ned mot 1,5 grader kan nås. Ved århundrets slutt kan gjennomsnittstemperaturen ha steget vesentlig mer, kanskje omkring 4 grader. Også en økning på 2 grader representerer en farlig utvikling, med store skadevirkninger. Uten rask og effektiv handling, beveger vi oss mot en fremtidig klimakatastrofe.

Dette er i dag allment tilgjengelig kunnskap. Dette vet ledelsen i oljeselskapene. Dette vet Etikkrådets medlemmer.

De pågående og fremtidige klimaendringene utgjør en stor trussel mot nåværende generasjoner og våre etterkommere. Erkjennelsen av situasjonens alvor skjerper derfor kravene til alle aktører i samfunnet, også Oljefondet og dets Etikkråd.»

Klimastiftelsen viser til ExxonMobils nåværende og tidligere atferd.

  • ExxonMobil bærer stort ansvar for historiske, nåværende og fremtidige klimautslipp, og har en svært karbonintensiv portefølje.
  • ExxonMobil har – mot bedre vitende – forsøkt å mislede den offentlige opinionen og beslutningstakere når det gjelder klimatrusselens alvor.
  • ExxonMobil avviser alle forsøk fra aksjonærer (og andre) som ønsker å påvirke selskapet til å ta klimahensyn mer på alvor og legge om virksomheten slik at den kommer i samsvar med Paris-avtalens mål.
  • ExxonMobil er under etterforskning for å ha misledet investorer og publikum, men viser liten samarbeidsvilje i møte med myndighetene.

En fremtid som reduserer klimautslippene i samsvar med Paris-avtalens mål utgjør en stor trussel om at ExxonMobils eiendeler kan bli betydelig redusert i verdi.

Hvis ExxonMobil fortsetter sin forretningsvirksomhet etter samme mønster som nå, vil selskapets aktivitet bidra sterkt til at alle scenarioer som gir mulighet til å begrense oppvarmingen til to grader mislykkes, skriver Klimastiftelsen i brevet.

– Exxon driver veddemål mot klimapolitikken, sier Paarup Michelsen.

Han legger til at det for Oljefondet er spesielt relevant – og bekymringsverdig – at Exxon avviser forslag og resolusjoner fra aksjonærer som krever større åpenhet og bevissthet om klimarisiko – og som ønsker at selskapets virksomhet skal tilpasses klimapolitikkens mål.

På grunn av Oljefondets størrelse og posisjon, vil praksisen Etikkrådet utvikler være viktig også for mange andre store og små investorer.

I brevet slår Klimastiftelsen fast at store oljeselskaper har uomtvistelig ansvar for betydelige klimautslipp og derfor vil være en gruppe selskaper Oljefondets Etikkråd må rette søkelys mot. Norsk Klimastiftelse mener en eksklusjon av ExxonMobil kan danne presedens for å ekskludere selskaper som:

  • Historisk har hatt, nå har, og fortsatt vil ha, ansvar for store klimautslipp.
  • Har arbeidet, eller arbeider for, å hindre eller forsinke politisk innsats for å redusere klimautslipp, herunder ved aktivt å spre desinformasjon om klimatrusselens alvor.
  • Bygger sin fremtidige forretningsaktivitet på en forventning om at Paris-avtalens mål ikke nås.
  • Avviser initiativ fra aksjonærer og andre om større åpenhet rundt klimarapportering og klimarisiko.

Et slikt sett av kriterier kan brukes for å ekskludere selskaper også innen kull, sement og andre sektorer som har store klimautslipp, mener Paarup Michelsen.

Oljefondets «klimaparagraf»
Fra 1. januar 2016 ble retningslinjene for observasjon og utelukkelse endret til også å omfatte klimagassutslipp. Ifølge de nye retningslinjenes § 3 kan selskaper
utelukkes fra fondet eller settes til observasjon hvis de medvirker til eller er ansvarlige for «…handlinger
eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser.»
Norges Bank fatter beslutninger under dette kriteriet etter råd fra Etikkrådet.

Kilde: Etikkrådet