Ny rapport: Hovedtall og data fra Global Carbon Project

Koronapandemien gir betydelig fall i CO2-utslippene i år, men nedgangen på omkring 7 prosent er trolig midlertidig. De daglige utslippene stiger og er nå nesten på samme nivå som før pandemien.

Dette fremgår av den årlige rapporten Global Carbon Budget (GCB), som hvert år siden 2007 er skrevet av forskerne i The Global Carbon Project. For første gang kommer nå en norsk oppsummering av denne viktige rapporten, utgitt av Norsk klimastiftelse i samarbeid med Bjerknessenteret og Cicero.

– Vi er veldig glade for å kunne bidra til at dette materialet gjøres lettere tilgjengelig for et norsk publikum, sier Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse.

Tallene fra The Global Carbon Project er en analyse av de globale utslippene av karbondioksid fra fossile brensler som olje kull og gass, og fra sementproduksjon. Funnene presenteres i det akademiske tidsskriftet Earth System Science Data, og inkluderer et oppdatert estimat for nedgangen i CO2-utslipp i 2020.

Utflating i CO2-utslipp i 2019, koronaknekk i 2020

Den mest gledelige nyheten fra 2019 er at CO2-utslippene fra bruk av kull gikk ned med 1,8 prosent. Nedgangen skyldes kraftig fall i kullkraftproduksjonen i USA og Europa. De samlede utslippene i 2019 endte omtrent på samme nivå som i 2018 (+0,1 %).

Covid-19 har gjort 2020 til et økonomisk kriseår – med en tilbakegang som er kraftigere enn under finanskrisen for ti år siden. Bildet over utslippsutviklingen under koronapandemien er sammensatt og prognosene er usikre:

  • Medianverdien til fire ulike modeller viser at globale CO2-utslipp vil gå ned med 7 % i 2020.
  • Utslippene vil trolig gå mest ned i USA, EU og India – som alle, av forskjellige årsaker, hadde en nedadgående utslippsutvikling før Covid-19 inntraff.
  • Om man får en utslippsreduksjon også i Kina i 2020, vil den være mer beskjeden. Det har å gjøre med at den kinesiske nedstengningen var kortere og mer begrenset, og at tungindustrien kom seg raskere enn andre deler av økonomien.

På verdensbasis falt de daglige CO2-utslippene med 17 prosent i april 2020, som var perioden med de strengeste koronarestriksjonene. De daglige utslippene har siden steget, og er ifølge noen estimater nå nesten like høye som det de var mot slutten av 2019. Om de daglige utslippene kommer til å fortsette stige, er usikkert.

– Store deler av verden opplever nå smittebølge nummer to av koronapandemien, men nedgangen i de daglige CO2-utslippene er langt ifra like stor nå som den var under den første smittebølgen, sier Glen Peters. Han er forskningsleder ved CICERO Senter for klimaforskning, og medlem av the Global Carbon Project.

– Nå mot slutten av 2020, er de daglige CO2-utslippene i ferd med å nærme seg tilsvarende nivåer som de vi så i 2019, på tross av at det fremdeles er ulike koronarestriksjoner i mange land, sier Peters.

Veksten i de globale CO2-utslippene fra fossile brensler og sementproduksjon begynte å bremse ned for rundt ti år siden, og har gått fra en gjennomsnittlig årlig vekst på 3 prosent på 2000-tallet til 0,9 prosent i snitt på 2010-tallet. Den lavere veksten skyldes hovedsakelig en nedgang i bruken av kull, og at forbruket av kull på verdensbasis har falt siden 2014. I 2019, økte de globale CO2-utslippene med kun 0,1 prosent.

Havet blir surere

Om lag en fjerdedel av menneskeskapte CO2-utslipp havner i havet. Dette har sin pris, forklarer professor Are Olsen ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning.

– Når du løser CO2 i vann, blir det surere, og det kan påvirke livet i havet. Mest alvorlig er kanskje at det endrer karbonatlikevekten: Mange marine organismer er avhengige av fritt karbonat i vannet. Løses det opp mer CO2, blir det mindre fritt karbonat, og det kan ramme disse organismene, sier Olsen.

Han sier havforsuring er prisen vi betaler for at havet begrenser den globale oppvarmingen.

Norske bidragsytere til Global Carbon Budget

Det er flere norske bidragsyterne til Global Carbon Budget. Disse har også bidratt til den norske oppsummeringen som Klimastiftelsen gir ut i samarbeid med Bjerknessenteret og CICERO.

Robbie Andrew, snior researcher, CICERO Senter for klimaforskning. Andrew har hatt ansvar med å forberede de fossile utslippsdataene og står bak mesteparten av det grafiske materialet i Global Carbon Budget.

Glen Peters, research Director, CICERO Senter for klimaforskning. Peters er en del av ledergruppen i Global Carbon Budget og har ansvar for den fossile utslippskomponenten i budsjettet.

Are Olsen, professor, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning. Olsen har i årets Global Carbon Budget hatt ansvar for organisering av CO2-dataene som er brukt til å beregne havets opptak av CO2.

Last ned grafene fra rapporten her: