Ny rapport: Skipsfartens utslipp må i null i 2050

Skal Parisavtalen lykkes er det ikke nok å halvere klimagassutslippene innen 2050, slik internasjonal skipsfart har som mål i dag. Rederier og bransjeforeninger må snarest heve ambisjonene. Målet må være nullutslipp for alle skipstyper i løpet av tre tiår, skriver Norsk klimastiftelse i en ny rapport.

I rapporten «Skipsfartens utslipp må i null i 2050» kan du lese om skipsfartens klimaproblem og mulige løsninger.

  • Hvor store er skipsfartens utslipp globalt og nasjonalt?
  • hvilke handelsvarer og skipstyper representerer de største utslippene?
  • Hvor langt kan dagens batteriteknologi ta oss mot nullutslipp?
  • Hvilke egenskaper har ammoniakk som fremtidig grønt drivstoff – og hva skiller det fra hydrogen?
  • Hva er verdiskapingspotensialet for grønn skipsfart i Norge?

Store utslipp – utilstrekkelig klimamål

I 2015 ble MF «Ampere» satt i drift over Sognefjorden som verdens første helelektriske bilferge. Innen 2021 vil det være minst 65 batteriferger i Norge.

Men elektriske bilferger er fremdeles et unntak på sjøen. 99,7 prosent av verdens skipsflåte går på billig, fossil bunkersolje og diesel.

Utslippene fra internasjonal skipsfart er på 800–900 millioner tonn CO2 årlig. Det utgjør mer enn 20 ganger Norges CO2-utslipp. 

I 2018 vedtok FNs sjøfartsorganisasjon en ambisjon om at utslippene fra internasjonal skipsfart minst skal halveres innen 2050. Det er ikke tilstrekkelig om vi skal nå målene i Paris-avtalen om å begrense global oppvarming til godt under to grader. For å få det til må utslippene halveres innen 2030 og nå null rundt 2050. Dette må skje i alle sektorer – også skipsfarten.

For Norge handler det både om klima, arbeidsplasser og verdier 

Norge er verdens femte største sjøfartsnasjon målt i flåteverdi og vi har en maritim industri som er ledende i å utvikle og ta i bruk ny klimavennlig teknologi. På fire år er grønn maritim omsetning tredoblet.

For Norges del handler grønn skipsfart både om at vi kan bidra til å kutte utslipp, samtidig som vi skaper verdier og arbeidsplasser. 

Det må vedtas klimamål for internasjonal skipsfart som er i tråd med Parisavtalen, og tempoet i omstillingen må opp.

For mer informasjon:

Kirsten Å. Øystese, prosjektleder for grønn skipsfart i Norsk klimastiftelse
Mobil: 951 24 740 E-post: kirsten.oystese(A)klimastiftelsen.no

Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder, Norsk klimastiftelse
Mobil: 980 33 301 E-post: lhpm(A)klimastiftelsen.no