Nytt notat: EUs grønne giv

EUs Green Deal – den grønne given – ble lansert av Europakommisjonen i desember 2019. I dette notatet presenterer vi strategiens viktigste innhold og forklarer hvorfor den grønne given er viktig for Norge.

Med kommisjonens egne ord er EUs grønne giv en vekststrategi som skal transformere EU til en moderne, konkurransedyktig økonomi med netto nullutslipp i 2050, der økonomisk vekst er koblet fra uttak av naturressurser. På veien skal ingen folk eller regioner utelates. Omstillingen skal være sosialt rettferdig.

Mottagelsen fra de andre EU-institusjonene, Rådet og Europaparlamentet, har vist bred støtte til den overordnede tenkningen bak EUs grønne giv. Nøyaktig hvordan strategien vil påvirke politikken og markedene er for tidlig å si, det kommer ikke minst an på utfallet av de pågående forhandlingene om EUs neste langtidsbudsjett. Men dette vet vi: Norges nærmeste naboer og handelspartnere står foran en fundamental omlegging av økonomien, og alle sektorer vil bli berørt.

Dette notatet gir ikke mer enn en introduksjon til EUs grønne giv. Det er mange forhold som kan problematiseres og utdypes, men det lover vi å komme tilbake til. Vi har i notatet valgt å fokusere på følgende elementer:

  • Ny klimalov
  • Grønn energiomstilling
  • En bærekraftig og sirkulær industri
  • Mat og biomangfold
  • Rettferdig omstilling
  • Finansiering av EUs grønne giv