Søk på Fritt Ords klimastipend

Kan du tenke deg å skrive stor masteroppgave om Grunnlovens § 112 og forholdet til klimaendringene?

Stiftelsen Fritt Ord og Norsk klimastiftelse utlyser inntil tre klimastipender til studenter ved de juridiske fakultetene ved UiT, UiB og UiO som ønsker å skrive stor masteroppgave. Stipendene er på kr 50 000 hver.

Stipendet tildeles søkere som ønsker å analysere om – og i tilfelle på hvilken måte – Grunnlovens paragraf 112 er en rettslig skranke for tiltak/beslutninger med miljøkonsekvenser, ikke minst for jordens klima. Faglig kvalitet og gjennomføring vil bli vektlagt.

Søknad

Søknad skal inneholde følgende hovedelementer, og bare disse:

  • Kortfattet søknad
  • Prosjektskisse (inntil 1200 ord) med arbeidstittel som angir oppgavens tema, og en klar framstilling av oppgavens problemstilling(er) og metodevalg.
  • Kort henvisning til relevant forskningslitteratur.
  • Henvisning til det institutt/fakultet du ønsker skriveplass ved.
  • Kopier av karakterutskrift og attester.
  • Redegjørelse for evt. annen støtte (stipend el.l.) du har fått til prosjektet.

Søknad sendes til post@klimastiftelsen.no. Merk e‐post med «Klimastipend» i emnefeltet.

En erklæring fra potensiell veileder vil kunne støtte søknaden. Originaler av vedlegg må kunne framvises på forespørsel. Vi ber om at eventuelle vedlegg sendes som pdf‐filer.

Søknadsfrist

1. oktober 2018 kl. 16:00.

(neste søknadsfrist er våren 2019)

Spørsmål?

Besvares per epost.

Norsk klimastiftelse behandler søknadene. Endelig utbetaling er betinget av at Fritt Ord godkjenner innstillingen.


Fritt Ords formål er å verne om og styrke ytringsfriheten. Stiftelsen ønsker å stimulere til levende debatt og uredd bruk av det frie ord.

*Merk at med «stor masteroppgave» menes i denne sammenheng en skriftlig oppgave av forskningskarakter, med et omfang tilsvarende 60 studiepoeng eller mer. Oppgaven skal utarbeides innen rammen av et mastergradsprogram av et samlet omfang tilsvarende 120 studiepoeng eller mer.

Last ned plakat

klimastipend‐plakat