Klimaomstillingsutvalget: Åpent høringsmøte for Stavangerregionen

Når Norge skal nå Parismålene, må vi gradvis erstatte verdiskaping og arbeidsplasser i petroleumsindustrien med annen lønnsom virksomhet. Et utvalg satt ned av WWF, Civita og Norsk klimastiftelse skal utarbeide et sett anbefalinger om hvilken politikk som vil sette Norge i stand til å håndtere en slik omstilling på en vellykket måte. Utvalget ledes av Kristin Halvorsen og Vidar Helgesen.

I samarbeid med ordføreren i Stavanger inviterer utvalget nå til en åpen høring. Med på møtet blir blant andre Kristin Halvorsen, Vidar Helgesen, utvalgsmedlem Terje Osmundsen og ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun. Grunnet smittevernregler vil møtet foregå digitalt, på Teams.

Næringsliv, organisasjoner, politikk og akademia er hjertelig velkomne til å komme med innspill.

Ved starten av møtet vil Kristin Halvorsen, Vidar Helgesen og Terje Osmundsen redegjøre for mandatet samt arbeidet så langt. Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun vil kort redegjøre for utfordringene og mulighetene regionen står overfor i lys av omstillingen. Deretter er det åpent for innlegg. Vi legger opp til spørsmål og samtale i siste del av høringen.

Begrenset antall plasser, du kan melde deg på ved å sende en epost til annejortveit@klimastiftelsen.no.

Utvalget skal ta utgangspunkt i hvordan en rask, global energiomstilling bort fra fossil energi i tråd med Parisavtalens mål, vil påvirke norsk økonomi. Dette er noen av spørsmålene vi gjerne vil drøfte på høringen:

  • Hvilke rammer må settes for å sikre at omstillingen skjer på en like imponerende måte som oppbyggingen og forvaltningen av det norske petroleumseventyret?
  • Kjerneoppgaven til utvalget er å beskrive en politikk som skal forberede, gjennomføre og håndtere konsekvensene av en slik omstilling. Hva bør utvalget legge vekt på?
  • Utvalget skal i sin innstilling legge til grunn at global, europeisk og innenlandsk klimapolitikk er i tråd med 1,5-gradersmålet, det vil si en halvering av globale utslipp innen 2030, og (netto) nullutslipp innen 2050. Hvordan bør norsk petroleumspolitikk innrettes slik at den er forenlig med at klimamålene nås?
  • Utvalget skal også vurdere mulige nye lovende næringsmuligheter og verdikjeder som kan peke seg ut for Norge de neste årene. Har tar vi gjerne imot innspill også om hvilke virkemidler som trengs for å utvikle dem.

Dere står også fritt til å ta opp andre tema.

Du kan lese mer om utvalgsmedlemmene og mandatet her.

Anbefalingene fra utvalget legges frem i høst.