Klimaomstillingsutvalget: Åpent høringsmøte landbruk/skognæring

Når Norge skal nå Parismålene, må vi gradvis erstatte verdiskaping og arbeidsplasser i petroleumsindustrien med annen lønnsom virksomhet. Et utvalg satt ned av WWF, Civita og Norsk klimastiftelse skal utarbeide et sett anbefalinger om hvilken politikk som vil sette Norge i stand til å håndtere en slik omstilling på en vellykket måte. Utvalget ledes av Kristin Halvorsen og Vidar Helgesen.

Nå ønsker utvalget å avholde et digitalt høringsmøte med interessenter innen landbruk og skognæringen. Grunnet smittevernregler vil møtet foregå digitalt, på Teams.

Begrenset antall plasser, du kan melde deg på ved å sende en epost til 

annejortveit@klimastiftelsen.no.

Utvalget er uavhengig og følgende premisser ligger til grunn for utredningen: 

  • Utvalget skal i sin innstilling legge til grunn at global, europeisk og innenlandsk klimapolitikk er i tråd med 1,5-gradersmålet, det vil si en halvering av globale utslipp innen 2030, og for Norges del å bli klimanøytral innen 2050. Gjennomføringen av klimapolitikken skjer i samarbeid med EU, slik som Stortinget har vedtatt. 
  • Utvalget skal legge til grunn at omstillingene i Norge skjer innenfor dagens samfunnsmodell, med markedsøkonomi, trepartssamarbeid og en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom næringsliv og offentlig sektor. 
  • Utvalget skal ta høyde for at det er stor usikkerhet i hvordan teknologier og markeder for forskjellige produkter vil utvikle seg fremover. Forslagene til politiske tiltak må̊ kunne håndtere denne usikkerheten. 

På møtet ønsker vi innspill på blant andre følgende spørsmål:

  • Hvilke rammer må settes for å sikre at omstillingen skjer på en like imponerende måte som oppbyggingen og forvaltningen av det norske petroleumseventyret? 
  • Kjerneoppgaven til utvalget er å beskrive en politikk som skal forberede, gjennomføre og håndtere konsekvensene av en slik omstilling. Hva bør utvalget legge vekt på? 
  • Utvalget skal også vurdere mulige nye lovende næringsmuligheter og verdikjeder som kan peke seg ut for Norge de neste årene. Har tar vi gjerne imot innspill også om hvilke virkemidler som trengs for å utvikle dem.

Deltagerne står naturligvis fritt til å ta opp det du / dere ønsker.  

Du kan lese mer om utvalgsmedlemmene og mandatet her.